خانه » رفتنت ساده بود
دست نوشته ها

رفتنت ساده بود

رفتن ساده بود
اگر درگیر چشمانت نبودم
ماندن ساده بود
اگر فقط نگاهم میکردی

… حالا دیگر
نه پای رفتنی هست و نه جای ماندن

مبهوت
بین مرگ و زندگی دست و پا میزنم
نه پای رفتنی هست و نه جای ماندن

مبهوت
بین مرگ و زندگی دست و پا میزنم

Print Friendly, PDF & Email

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید