خانه » از تو حرف میزنم
دست نوشته ها

از تو حرف میزنم

دارم از تــو حــرف می زنــم
امــــا روحــت هم از نوشــــته هــایم خبــر نــدارد
ایــــرادی نــــدارد یــاد تــو

به نوشتــــه هــایم رنــگ می دهــد
شــایــد دیگــری بخــــواند و آرام گیــــرد ذهــــن پریشــــانش …
Print Friendly, PDF & Email

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید