دسته: مطالب جالب و خواندنی

سربازی ۰

سربازی

سربازی واسه پسرا مثل حاملگی واسه خانوم هاست هر دو ظاهرتو خراب می کنه و هر کی می بینت می پرسه چند ماه ته !

فرهنگ لغت دانشجویان ۰

فرهنگ لغت دانشجویان

با حال: استادی که در جلسه امتحان تقلب نگیرد.میان ترمها را تصییح نکند .حضور و غیاب نکند.استادی که نمره ها را روی نمودار ببرد. ضد حال : مراقبی که جای دانشجویان را در جلسه...

روانشناسی گل ها ۰

روانشناسی گل ها

گل مریم: نشانه نجابت و پاکی معشوق است و اگر عاشقی آن را تقدیم معشوق نماید، می خواهد بگوید که به عفت و عشق او اطمینان کافی دارد گل یاس: نشانه آنست که عشق...