دسته: PHP & MySQL

فشرده سازی css ۰

فشرده سازی css

با سلام یکی از مشکلاتی که هست بالا بودن حجم فایل css هستش. برای حل این مشکل میتونید به این روش عمل کنید : ابتدا تمام فایل های css را داخل یک فایل با...

دانلود فایل ۰

دانلود فایل

با سلام توسط تکه کد زیر میتونید با کمک php یک فایل رو دانلود کنید : [php] < ?php $filename = $_GET['filename']; $download_path = "ficheros/"; if(eregi("\.\.", $filename)) die("I'm sorry, you may not download that...

تغییر سایز عکس ۰

تغییر سایز عکس

با سلام توسط تیکه کد زیر میتونید سایز یک تصویر را توسط پی اچ پی تغییر دهید : [php] function resize_image($filename, $tmpname, $xmax, $ymax) { $ext = explode(“.”, $filename); $ext = $ext[count($ext)-1]; if($ext ==...

جلوگیری از SQL Injection ۰

جلوگیری از SQL Injection

با سلام توسط تیکه کد زیر میتونید تا حدودی جلوی این کار رو بگیرید : [php] function cleanuserinput($dirty){ if (get_magic_quotes_gpc()) { $clean = mysql_real_escape_string(stripslashes($dirty)); }else{ $clean = mysql_real_escape_string($dirty); } return $clean; } [/php]

نمایش Gravatar ۰

نمایش Gravatar

سلام با استفاده از کد زیر میتونید Gravatar رو نمایش بدید. [php] function show_gravatar($email, $size, $default, $rating) { echo ‘‘; } [/php]

پاک کردن کامل یک دایرکتوری به همراه تمام محتویات درونش ۰

پاک کردن کامل یک دایرکتوری به همراه تمام محتویات درونش

سلام پاک کردن کامل یک دایرکتوری به همراه تمام محتویات درونش : [php] function full_delete($path) { $realPath = realpath($path); if (!file_exists($realPath)) return false; $DirIter = new RecursiveDirectoryIterator($realPath); $fileObjects = new RecursiveIteratorIterator($DirIter, RecursiveIteratorIterator::CHILD_FIRST); foreach ($fileObjects...

چک کردن https بودن سرور ۰

چک کردن https بودن سرور

سلام با استفاده از تکه کد زیر https بودن یا نبودن رو چک کنید. [php] if ($_SERVER[‘HTTPS’] != “on”) { echo “This is not HTTPS”; }else{ echo “This is HTTPS”; } [/php]

باز کردن فایل tar با php ۰

باز کردن فایل tar با php

با سلام توسط تابع زیر میتونید این کار را انجام دهید : [php] < ?php function untar($tarfile,$outdir=\"./\",$chmod=null) { $TarSize = filesize($tarfile); $TarSizeEnd = $TarSize - 1024; if($outdir!=\"\"&&!file_exists($outdir)) { mkdir($outdir,0777); } $thandle = fopen($tarfile, \"r\");...