دسته: PHP & MySQL

جلوگیری از SQL Injection ۰

جلوگیری از SQL Injection

با سلام توسط تیکه کد زیر میتونید تا حدودی جلوی این کار رو بگیرید : [php] function cleanuserinput($dirty){ if (get_magic_quotes_gpc()) { $clean = mysql_real_escape_string(stripslashes($dirty)); }else{ $clean = mysql_real_escape_string($dirty); } return $clean; } [/php]

نمایش Gravatar ۰

نمایش Gravatar

سلام با استفاده از کد زیر میتونید Gravatar رو نمایش بدید. [php] function show_gravatar($email, $size, $default, $rating) { echo ‘‘; } [/php]

کپی کردن یک فایل از آدرس درون هاست ۰

کپی کردن یک فایل از آدرس درون هاست

سلام کپی کردن یک فایل از آدرس درون هاست توسط php [php] function copy_file($url,$filename){ $file = FOPEN ($url, “rb”); IF (!$file) RETURN FALSE; ELSE { $fc = FOPEN($filename, “wb”); WHILE (!FEOF ($file)) { $line...

پاک کردن کامل یک دایرکتوری به همراه تمام محتویات درونش ۰

پاک کردن کامل یک دایرکتوری به همراه تمام محتویات درونش

سلام پاک کردن کامل یک دایرکتوری به همراه تمام محتویات درونش : [php] function full_delete($path) { $realPath = realpath($path); if (!file_exists($realPath)) return false; $DirIter = new RecursiveDirectoryIterator($realPath); $fileObjects = new RecursiveIteratorIterator($DirIter, RecursiveIteratorIterator::CHILD_FIRST); foreach ($fileObjects...

چک کردن https بودن سرور ۰

چک کردن https بودن سرور

سلام با استفاده از تکه کد زیر https بودن یا نبودن رو چک کنید. [php] if ($_SERVER[‘HTTPS’] != “on”) { echo “This is not HTTPS”; }else{ echo “This is HTTPS”; } [/php]

باز کردن فایل tar با php ۰

باز کردن فایل tar با php

با سلام توسط تابع زیر میتونید این کار را انجام دهید : [php] < ?php function untar($tarfile,$outdir=\"./\",$chmod=null) { $TarSize = filesize($tarfile); $TarSizeEnd = $TarSize - 1024; if($outdir!=\"\"&&!file_exists($outdir)) { mkdir($outdir,0777); } $thandle = fopen($tarfile, \"r\");...

چک کردن صحت IP Address ۰

چک کردن صحت IP Address

سلام با استفاده از تیکه کد زیر می تونید صحت یک آی پی آدرس رو چک کنید (مثل چک کردن صحت ایمیل و …) [php] $string = “255.255.255.255”; if (preg_match( ‘/^(?:۲۵[۰-۵]|۲[۰-۴]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)(?:[.](?:25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)){3}$/’, $string)) { echo...

تابع whois ۰

تابع whois

تابع زیر خیلی ساده هستش میتونید به راحتی گسترشش بدید : [php] < ? function whois($domain, $server="www.geektools.com") { $fp = fsockopen ($server, 43, &$errnr, &$errstr) or die("$errno: $errstr"); fputs($fp, "$domain\n"); while (!feof($fp)) echo fgets($fp,...

تغییر سطح دسترسی ۰

تغییر سطح دسترسی

با سلام با استفاده از کد زیر میتونید سطح دسترسی یک فایل رو توسط php تغییر بدید : [php] < ?php function chmod_R($path, $filemode) { $dh = opendir($path); while ($file = readdir($dh)) { if($file...

نمایش اطلاعات یک دایرکتری (directory list) ۰

نمایش اطلاعات یک دایرکتری (directory list)

سلام توسط کد زیر می تونید این کار رو انجام بدید : [php] < ?php function list_files($dir) { if(is_dir($dir)) { if($handle = opendir($dir)) { while(($file = readdir($handle)) !== false) { if($file != "." &&...