دسته: PHP & MySQL

شمارش تعداد کلمات ۰

شمارش تعداد کلمات

با سلام توسط کد زیر میتونید تعداد کلمات یک رشته را شمارش کنید : [php] < ?php function word_count($sentence){ $array = explode(" ", $sentence); return count($array); } $words = word_count("The is a group of...

محاسبه امنیت پسورد با php ۰

محاسبه امنیت پسورد با php

این تیکه کد فقط یه تابع نمونه هستش 🙂 [php] function password_strength($string){ $h = 0; $size = strlen($string); foreach(count_chars($string, 1) as $v){ $p = $v / $size; $h -= $p * log($p) / log(2);...

نمایش زمان باز شدن یک صفحه یا اجرای یک دستور العمل ۰

نمایش زمان باز شدن یک صفحه یا اجرای یک دستور العمل

توسط کد زیر میتونید این کار را انجام دهید : [php] $start=microtime(true); sleep(5); $end=microtime(true); echo number_format($end-$start,2); [/php]

یک تابع برای جلوگیری از Injection ۰

یک تابع برای جلوگیری از Injection

این تابع ورودی ها رو ایزوله می کند : [php] function AntiInject( $Source ){ $Source = htmlspecialchars(trim($Source )); if(! get_magic_quotes_gpc() ) { $Source = addslashes( $Source ); } return mysql_real_escape_string(stripslashes($Source)); } [/php]

چک کردن صحیح بودن ایمیل با php ۰

چک کردن صحیح بودن ایمیل با php

سلام این تابع برای چک کردن صحیح بودن ایمیل هستش [php] function is_valid_email($email, $test_mx = false) { if(eregi(“^([_a-z0-9-]+)(\.[_a-z0-9-]+)*@([a-z0-9-]+)(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,4})$”, $email)) if($test_mx) { list($username, $domain) = split(“@”, $email); return getmxrr($domain, $mxrecords); } else return true; else...

باز کردن فایل زیپ با php ۰

باز کردن فایل زیپ با php

سلام با استفاده از کد زیر میتونید یک فایل زیپ شده رو توسط php از زیپ در بیارید . [php] function unzip($location,$newLocation){ if(exec(“unzip $location”,$arr)){ mkdir($newLocation); for($i = 1;$i< count($arr);$i++){ $file = trim(preg_replace("~inflating: ~","",$arr[$i])); copy($location.'/'.$file,$newLocation.'/'.$file);...

ایجاد subdomain در cpanel توسط php ۲

ایجاد subdomain در cpanel توسط php

از کد زیر برای ایجاد subdomain در cpanel استفاده نمایید. [php] function create_subdomain($subDomain,$cPanelUser,$cPanelPass,$rootDomain) { // $buildRequest = “/frontend/x3/subdomain/doadddomain.html?rootdomain=” . $rootDomain . “&domain=” . $subDomain; $buildRequest = “/frontend/x3/subdomain/doadddomain.html?rootdomain=” . $rootDomain . “&domain=” . $subDomain ....

تشخیص کشور بازدید کننده با PHP و MySql ۱

تشخیص کشور بازدید کننده با PHP و MySql

تشخیص کشور بازدید کننده با PHP و MySql

کد محاسبه سرعت اینترنت با php ۰

کد محاسبه سرعت اینترنت با php

سلام با این کد میتونید سرعت اینترنتتون رو محاسبه کنید تو خط ۲ مقداری را تعریف می کنیم که این مقدار برای تست سرعت استفاده می شود (به کیلو بایت) شما می توانید توسط...