برچسب: اصول مدیریت هنری فایول (Henry Fayol)

اصول مدیریت هنری فایول (Henry Fayol) ۱

اصول مدیریت هنری فایول (Henry Fayol)

اصول مدیریت هنری فایول (Henry Fayol) هنری فایول (۱۹۲۵-۱۸۴۱) یک تئوریسین مدیریت اهل کشور فرانسه بوده است که تئوری های او در مدیریتِ نیروی کار در اوایل قرن بیستم بسیار موثر و تاثیر گذار...