برچسب: ببینید

خطرناک ترین فرودگاه های دنیا را ببینید!! ۰

خطرناک ترین فرودگاه های دنیا را ببینید!!

ساخت، مکان یابی و طراحی یک فرودگاه ظرافت های خاصی دارد که به در نظر گرفتن عوارض جغرافیایی منطقه و پارامترهای دیگر حتی جهت بادی که به طور معمول در منطقه می وزد را...