برچسب: شاملو

شاملو ۲

شاملو

شاملو اگه این روزا زنده بود. شعر نمیگفت. سیگار میکشید، بغض میکرد و دق میکرد. شاملو رفت و جاشو داد به پوست کلفتا!!!